“İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye”

Sertifikalı Eğitim Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı 

 

Amaç: “İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” Sertifikalı Eğitim Programı’nın amacı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör,  üniversiteler, araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları personelinin “İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkilere uyum,  uyumun stratejisi, politikaları ve planlanması, uyumun sosyal, toplumsal ve ekonomik  boyutunun anlaşılması, Türkiye’deki durum, iklim değişikliği politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve politikaları” konularında eğitilmesi, bu alanda kapasite yaratılması, bilimsel çalışmalar, proje yönetimi, karar verici mekanizmaların işlerliği ve uygulayıcı kurumlar için insan kaynaklarının oluşturulmasıdır.

 

Gerekçe: Küresel iklim değişikliği, 21. yüzyılda, toplumların karşı karşıya kalmış olduğu en önemli sorunlardan birisidir. İklim değişikliğinin etkilerini en ağır şekilde hissedenler ve zarar görenler ise geçimlerini doğal kaynaklardan sağlayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan en yoksul kesimler olmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri küresel ekoloji ve ekonomi açısından da son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ülkelerin küresel iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya ve sera gazı yoğunluğu daha düşük sürdürülebilir bir kalkınma sürecini benimsemeye yönelik çabalarına destek sağlamak, Birleşmiş Milletler’in temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum çabalarının desteklenmesi ve bu alanda kapasite geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerine gidilmesi, ekonomi politikalarında, iklim değişikliği ile mücadeleyi dikkate alan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesi  ve geliştirilmesi gerekmektedir. Amaca yönelik olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, üniversitelerde, araştırma ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanlarda faaliyet gösteren kişilerin ve grupların bilimsel bir yaklaşımla eğitilmelerini sağlayacak kısa süreli bir Eğitim Programı düzenleme gereği ortaya çıkmıştır. Bu Eğitim Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yer Sistem Bilimleri (Earth System Science) Enstitü Anabilim Dalı koordinatörlüğünde ve Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı ile işbirliği yapılarak hazırlanmıştır